مسیر بندی هوشمند و بهینه سازی ناوگان توزیع و پخش با استفاده از هوش مصنوعی