سنسور مگنتی درب بار

سنسوری برای اطلاع مرکز کنترل از باز و بسته شدن درب بار

  • از باز و بسته شدن درب بار در محل های مجاز تخلیه و بارگیری اطمینان حاصل کنید.

با استفاده از سنسور مگنتی درب بار ، از مکان و زمان و دفعات باز و بسته شدن درب بار برای تخلیه و بارگیری مطلع شوید .

شماتیک نصب سنسور مگنت